Ontdek wat er te zien en beleven is op Goeree-Overflakkee

Locatie wordt opgehaald
In de buurt van {city}, {country}
Locatie kan niet worden opgehaald
Locatie wordt opgehaald
In de buurt van {city}, {country}
Locatie kan niet worden opgehaald.

Kom dan laat ik je zien waar het is

Hervormde Gemeente Ouddorp - Dorpskerk

Weststraat 2
3253AR Ouddorp

Hervormde Gemeente Ouddorp - Dorpskerk

Ouddorp
Kerkdiensten: zondag om 9.30 en 18.00 uur.

De Dorpskerk
In een artikel van R. Meischke onder de titel “Goedereede en zijn gebouwen” staat het volgende vermeld: “De voornaamste plaats op het eiland in de vroege middeleeuwen was het dorp Westvoorne, later ook wel Diepenhorst of Ouddorp geheten. De ouderdom van deze plaats volgt niet alleen uit haar naam, doch ook uit de kerk. Het zeer verbouwde en uitwendig gepleisterde schip, dat bij een vergroting uit 1903, vrijwel geheel verloren ging, bleek bij een onderzoek door de rijksarchitect Adolph Mulder een hoge ouderdom te bezitten en zelfs het oudste kerkgebouw van de Hollandse en Zeeuwse eilanden te zijn. Het schip dat reeds in de 18e eeuw los stond van de toren, was 11,5 meter breed. Vermoedelijk was het tijdens de bouw van het gotische koor (15e eeuw?) van een nieuwe kapping voorzien, die met geschilderde taferelen werd versierd. Aan de buitenzijde werden toen tevens steunberen aangebracht. In 1734 en 1791 werd het schip verbouwd. Daarbij werden grote vensters aangebracht en werd de buitenhuid (van de gevels) grotendeels vernieuwd. In 1903 toonde het in- en uitwendig gepleisterde kerkgebouw een weinig interessante architectuur. Toch trof Adolf Mulder bij de meest oostelijke trave van de noordmuur van het schip nog romaans muurwerk aan, dat in tufsteen was uitgevoerd. In het inwendige constateerde hij aan de ronde bogen in het muurwerk achter de banken dat het gehele toen bestaande deel van het schip uit de romaanse stijlperiode stamde. Bij dit royaal aangelegde schip zal ook een tufstenen koor gehoord hebben. De tufsteen van dit oude koor kan opnieuw verwerkt zijn in de sluiting van het ruime gotische koor dat de kerk thans siert. Hoewel wij niet weten hoelang het tufstenen deel van het kerkschip precies is geweest, is het wel duidelijk dat dit gebouw reeds in de 12e eeuw een belangrijke kerk was. Het gebouw heeft - te oordelen naar het rijke gotische koor en de laatgotische toren, die in de 18e eeuw een fraaie witte spits had - nog lang zijn betekenis gehouden. Lange tijd is dan ook Goedereede in kerkelijk opzicht onder Westvoorne (Ouddorp) gebleven, veel langer dan Den Briel onder Oostvoorne. In de Inkomstenlijsten van de Utrechtse Domfabriek, die in 1396 beginnen, staat op het eiland maar één kerk vermeld onder “Westvoorne sive Goedereede”. Eerst in 1450 wordt deze verhouding omgedraaid. De kerk van Goedereede wordt dan tot parochiekerk verheven. De kerk van Ouddorp wordt dan vermoedelijk een kapel.” Adus Meischke.

 

Een stukje geschiedenis
Hoewel de gegevens over de begintijd van Hervormd Ouddorp als zelfstandige gemeente onderling verschillen, kunnen we gevoeglijk aannemen, dat sedert eind 1594 te Ouddorp een zelfstandige Hervormde Gemeente bestond. Toen in 1572 de Watergeuzen Den Briel innamen zetten zij spoedig daarna, nog in datzelfde jaar voet aan land op de eilanden Goeree en Overflakkee. De pastoor van Goeree, Jacob Doense nam de vlucht toen de stad door de Watergeuzen werd ingenomen. De Reformatie verspreidde zich nu over het gehele eiland en had ook zijn invloed in het "Oude Dorp", dat door de opkomst van Goedereede als stad wat in de schaduw hiervan was geraakt. Dit in tegenstelling tot de vroegere Roomse tijd, waar het juist andersom was.

Op 10 april 1574 werd de eerste Classicale Vergadering gehouden te Brielle. Hier treffen wij als predikant van Goeree en Ouddorp aan Ds. Adriaan Allardi Janssen, een gewezen monnik. Het ging met deze eerste predikant niet naar wens. Hij kon zich moeilijk voegen in het kerkelijk bestel en ook was hij inzake de leer niet aanvaardbaar. In 1577 werd hij door de overheid in tegenwoordigheid van de wethouders afgezet. Hij werd opgevolgd door Ds. Adrianus Johannis. Deze heeft gedurende 16 jaren (1577-1593) beide gemeenten bearbeid. Helaas ook niet tot volle tevredenheid, zowel van de zijde van de Goereese als van de Ouddorpse gemeenteleden. Men wilde te Ouddorp deze predikant van Goeree kwijt teneinde te komen tot zelfstandigheid. Een kerkenraad was er nog niet, zodat oktober 1592 de baljuw zich verstond met Schout en Schepenen om een gezamenlijk schrijven te richten aan de Classis van Brielle met het verzoek dat Ouddorp apart een predikant mocht hebben, daar deze plaats niet goed door Ds. Adrianus Johannis bediend werd. De Classis kwam niet gauw tot een besluit. In 1594 wilde Ouddorp niet langer wachten. De Ouddorpers lieten hun oog vallen op Ds. Ysbrandus te Bommenede. De Classis gaf hiervoor echter geen toestemming. Daarna deed zich een schoolmeester uit Poortvliet voor, Jacobus Cornet, die voor de Classicale Vergadering een proefpredikatie hield over Lukas 1 vers 9. Deze prediking viel goed in de smaak en daarom werd besloten dat hij zich zou laten horen te Ouddorp. Dan konden de broeders aldaar zelf oordelen en kon hij de plaats bezichtigen. Zo gezegd, zo gedaan. Een en ander heeft een goed verloop gehad, zodat Ouddorp in 1594 een zelfstandige gemeente werd. Jacobus Cornet werd in mei 1595 bevestigd als eerste predikant van de Hervormde Gemeente van Ouddorp. Na hem kwamen en gingen vele anderen, zodat een respectabele lijst van 34 predikanten ontstond tot de scheuring in de Hervormde kerk in 2004. Opmerkelijk is het dat Ouddorp aanvankelijk een proponents (=kandidaats) gemeente was. Van de eerste elf predikanten staat alleen van Ds. C. Dammannus vast, dat hij als dominee naar deze gemeente kwam (1601). De andere tien zijn hier als kandidaat in het ambt bevestigd.
Beroemde dominees hebben in Ouddorp niet gestaan. Maar wel een paar, wier namen niet geheel en al in het vergeetboek zijn gekomen. Dit is bijvoorbeeld het geval met de genoemde Ds. Dammannus. In de tijd van de godsdiensttwisten met de Remonstranten ontpopte hij zich als een overtuigd contra-remonstrant. Daardoor werd de Hervormde Gemeente van Ouddorp middelijkerwijs bewaard voor Remonstrantse invloeden. Ds. Wessel Pretorius, van 1639-1653 predikant alhier is de stamvader van het Zuidafrikaanse geslacht der Pretoriussen. Deze familienaam leeft nog voort in de naam van de Zuidafrikaanse stad Pretoria, gesticht in 1855. In Ouddorp kent men thans de Pretoriuslaan, genoemd naar deze predikant. Dat de afscheiding van 1834 in Ouddorp niet veel aanhangers kreeg is mede veroorzaakt door het 46(!)-jarig verblijf van Ds. A.G. van Dijkhuizen in onze gemeente (1818-1864). Deze predikant verwierf ver buiten dorp en eiland bekendheid. Niet alleen omdat hij omstreeks 1825 een gezocht prediker was, die veel beroepen ontving, maar vooral omdat hij later in geschrifte - speciaal door middel van preken - van zich deed horen. Ds. van Dijkhuizen was een aanhanger van de "Oude Waarheid". De terugkeer van de Hervormde Kerk tot haar oude belijdenis was iets waarop hij vurig hoopte en waarnaar hij streefde. Maar voor twistgeschrijf en bekvechterij voelde hij niets. Voor afscheiding nog minder. Hij zag alleen heil in de weg van een getrouwe Woordbediening. Vandaar dat er veel preken van zijn hand in druk verschenen.

 

Algemeen
Soort tip
Kerken
Kenmerken
Erkenningen
  • VVV
Bijzondere bepalingen
  • Huisdieren niet toegestaan
Toegankelijkheid
Toegankelijk voor rolstoelen
Ja
Parkeren
  • Openbaar parkeren (gratis)
In de buurt
Afstand tot bushalte
300m
Afstand tot parkeerplaats
220m
Afstand tot strand
2600m
Afstand tot zwemwater
2600m
Verhuurder
Naam
De heer Grinwis
Adres
Marijkeweg 6
3253 B Ouddorp
E-mail
Telefoon
Contactgegevens
Adres
Weststraat 2
3253AR Ouddorp
Website
E-mail
Telefoon

Speciaal voor jou geselecteerd

Watertoren Zuidzijde

Watertoren Zuidzijde

Watertoren Zuidzijde

Fort Prins Frederik

Fort Prins Frederik

Fort Prins Frederik